Hotspoty dla JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego)

Przyjęty 4 stycznia 2018 przez Radę Ministrów „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw” ma znaczący wpływ na sposób świadczenia bezpłatnego dostępu do Internetu przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Projekt ustawy uwzględnia zapisy inicjatywy WiFi4EU wskazującej, że niezwykle istotnym jest zapewnienie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego dostępu do Internetu o wysokich parametrach w typowych miejscach publicznych (dworce, place, parki, rynki, etc.) dla wszystkich osób przebywających w zasięgu usługi. Jednocześnie uwzględnione stanowisko Komisji Europejskiej wskazuje, że świadczenie tego typu usług przez JST nie powinno być związane z obowiązkiem uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od organu regulacyjnego.

Zmieniany stan prawny zakłada obowiązek uzyskania przez organ Jednostki Samorządu Terytorialnego „zgody” wydawanej przez Prezesa UKE w drodze decyzji administracyjnej, co z uwagi na złożoność procedur prowadzi do długiego czasu prowadzenia postepowań administracyjnych, uniemożliwiając Jednostkom Samorządu Terytorialnego dynamiczne reagowanie na potrzeby społeczności w zakresie tworzenia nowych punktów dostępu do Internetu.

Projekt przewiduje zmianę w przepisach ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawy), polegającą na rezygnacji z wydawania w formie decyzji Prezesa UKE zgody na świadczenie przez JST usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa oraz ustalenia prędkości transmisji danych tej usługi świadczonej przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu w akcie normatywnym rangi rozporządzenia.

Warto podkreślić, że projektowane zmiany w Megaustawie sprawią, że szybki Internet będzie dostępny wyłącznie w miejscach publicznych, a nie np. w miejscach zamieszkania ludności. Nie jest bowiem celem bezpłatnego dostępu do Internetu konkurowanie z komercyjnymi usługami, które są dostępne dla mieszkańców w ich miejscu zamieszkania, ale oferowanie go w lokalnych ośrodkach życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, takich jak np. parki, dworce, biblioteki, gdzie będzie on pozwalał na okazyjne, ale efektywne korzystanie z treści i usług dostępnych w Internecie.

Zapisy przyjętego projektu ustawy pozwalają wyeliminować długi czas oczekiwania na decyzję UKE zezwalającą na stworzenie bezpłatnych punktów dostępu do Internetu oraz umożliwiają Jednostkom Samorządu Terytorialnego szybkie tworzenie punktów dostępu do Internetu w miejscach dostępnych publicznie, zgodnie z koncepcją wyrażoną w inicjatywie Komisji Europejskiej WiFi4EU.

Projekt nowelizacji zakłada również rozszerzenie zakresu informacji dotyczącej prowadzonej działalności, którą Jednostka Samorządu Terytorialnego przedkłada Prezesowi UKE. Zgodnie z zaproponowaną regulacją w przypadku gdy JST świadczy usługę dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu, to obowiązana będzie dodatkowo do wskazania lokalizacji publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu oraz obszaru, na którym jest świadczona usługa za pomocą tych punktów.

Przy tworzeniu punktów bezpłatnego dostępu do Internetu typu hotspot Jednostki Samorządu Terytorialnego nie są zwolnione z pozostałych obowiązków ustawowych, w tym konieczności zapewnienia gromadzenia logów połączeń i udostępniania ich stosownym służbom w przypadku wykrycia naruszeń, jak również ograniczeń wynikających z niekonkurowania z komercyjnymi usługami oraz z rozporządzenia w zakresie szczegółowych warunków świadczenia usługi, w tym możliwych do udostępnienia prędkości transmisji, długości pojedynczej sesji, minimalnego odstępu pomiędzy następującymi po sobie sesjami jednego użytkownika oraz potencjalnych maksymalnych limitów transferu w okresie.

Przy planowaniu wdrożenia punktów hotspot przez Jednostki Samorządu Terytorialnego niezbędne jest także uwzględnienie ograniczeń i obowiązków nałożonych ustawą RODO, które w przypadku świadczenia usług przez JST precyzuje zasady udostępniania bezpłatnego Internetu oraz zakresu zbierania i przetwarzania danych, w tym ograniczenia w zakresie możliwych celów przetwarzania danych oraz zgód udzielanych przez użytkowników.

System WiFi-Spot umożliwia tworzenie hotspotów zgodnych z powyższymi założeniami, a jednocześnie zapewnia mechanizmy kontroli wykorzystania i monitoringu parametrów świadczonych usług.

Zaawansowane mechanizmy autoryzacji użytkowników umożliwiają elastyczne definiowanie parametrów dostępu dla użytkowników oraz dostosowanie ich do zmian rozporządzeń. Dodatkowo przechowywane w Systemie WiFi-Spot logi podłączeń pozwalają na identyfikację adresów MAC użytkowników korzystających z sieci w przypadku wykrycia naruszeń.

Elastyczny system stron startowych zintegrowany z wewnętrznym systemem reklamowym pozwala na publikowanie treści związanych z lokalnymi wydarzeniami oraz promocjami inicjatyw Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System WiFi-Spot wspiera tworzenie zarówno pojedynczych hotspotów, jak również ich sieci, bez konieczności kosztownego łączenia punktów dostępowych w pojedynczą sieć logiczną. Jednocześnie możliwość stałego monitoringu pracy i parametrów wewnętrznych wszystkich punktów dostępowych pozwala na zminimalizowanie nakładów na zarządzanie i serwis wdrożonego rozwiązania.

Szeroka gama wspieranych platform sprzętowych zapewnia zarówno możliwość dostosowania istniejących sieci hotspot do nowych wymagań, jak i szybkie stworzenie nowych hotspotów przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganej wydajności oraz wysokiej ekonomiczności rozwiązań.

System WiFI-Spot wspiera urządzenia dedykowane dla hotspotów wewnętrznych – np. w urzędach, szkołach, przychodniach i szpitalach, hotspotów zewnętrznych – w tym hotspotów miejskich, hotspotów w parkach, na stadionach, w lokalizacjach atrakcji turystycznych oraz hotspotów mobilnych – szczególnie, cieszących się ogromną popularnością wśród użytkowników, hotspotów w środkach transportu miejskiego.